Wybór zawodu w edukacji szkolnej i konsekwencji tych wyborów na rynku pracy

W dniu 26 marca 2014r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego przy
ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie z inicjatywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
odbyła się konferencja na temat „Wyboru zawodu w edukacji szkolnej i konsekwencji tych
wyborów na rynku pracy”. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali doradcy zawodowi,
pedagodzy i nauczyciele realizujący zadania z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego
w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Prelegentami na
konferencji byli dr H.Jarosiewicz-adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy p. Sławomir Majewski.

Celem konferencji było podkreślenie znaczenia poradnictwa i doradztwa zawodowego na
każdym etapie edukacji szkolnej i pokazanie konsekwencji podejmowanych przez młodzież
decyzji zawodowych na ich sytuację na rynku pracy.
Dr H.Jarosiewicz w trakcie swojego wykładu w ciekawy sposób omówił etapy rozwoju
zawodowego dzieci i młodzieży, zwracając przy tym uwagę miedzy innymi na to, jakie
czynniki mają znaczący wpływ na rozwój zawodowy a także jakie problemy osobowościowe
mogą towarzyszyć kształtowaniu się świadomości zawodowej u dzieci i młodzieży w trakcie i
rozwoju.

Po wykładzie dr H.Jarosiewicza głos zabrał dyr. Powiatowego Urzędu Pracy S.Majewski,
który w obrazowy sposób przestawił sytuację na lokalnym rynku pracy. Szeroko omówił
formy wsparcia dla osób bezrobotnych, w tym dla młodzieży ze strony PUP. Zachęcał
pedagogów, nauczycieli i doradców zawodowych, by przekazując powyższe informacje
młodzieży zachęcali także młodzież do korzystania z tego wsparcia.

Nawiązując do inicjatywy dyr. Powiatowego Urzędu Pracy związanej z coroczną organizacją
Targów Kariery Zawodowej w Hali Sportowej zaproponowano rozbudowę oferty
wystawienniczej o ofertę szkół ponadgimnazjalnych wzorując się na przykładzie podobnych
Targów organizowanych w Krakowie a nazwanych Festiwalem Zawodów, w ramach,
których swoje stoiska wystawiennicze prezentują szkoły ponadgimnazjalne ,uczelnie wyższe
polskie i zagraniczne a także wiele innych placówek szkoleniowych głównie lokalnych.
Na zakończenie konferencji Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – Dział Poradnictwa
Zawodowego i Planowania Kariery Zawodowej wyszedł z inicjatywą budowania w naszych
szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnzjalnych systemu poradnictwa i
doradztwa zawodowego rozumianego jako systematyczne i zorganizowane działania na rzecz
dzieci i młodzieży w celu pomocy w podejmowaniu przez nich właściwych decyzji
edukacyjno-zawodowych.

Opracowała- M.Sacewicz-doradca zawodowy, M.Piątek-pedagog