Terapia logopedyczna

Na terenie poradni świadczymy pomoc w formie terapii logopedycznej, która skierowana jest do małych dzieci oraz dzieci  i młodzieży uczącej się. Prowadzona jest przez logopedów, neurologopedów oraz surdologopedę.

Pomoc logopedyczną kierujemy nie tylko do dzieci i młodzieży z wadami wymowy, którym często towarzyszą np. anomalie w obrębie aparatu artykulacyjnego, wady zgryzu, skrócone wędzidełko podjęzykowe, przerost migdałów, nieprawidłowy tor oddychania, sposób połykania, nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, czy wada postawy. Pomagamy także klientom z nieprawidłowym (tj. opóźnionym, zakłóconym, zaburzonym) rozwojem mowy- rozumienia i nadawania mowy, umiejętności językowych i komunikacyjnych, które współwystępują np. z nieprawidłowym rozwojem psychoruchowym dziecka, niepełnosprawnością intelektualną, wadą słuchu, schorzeniami neurologicznymi, zaburzeniami ruchowymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Terapia logopedyczna ma charakter holistyczny, dlatego metody pracy  z dzieckiem dostosowujemy do zdiagnozowanych trudności, indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W pracy terapeutycznej uwzględniamy także zainteresowania dziecka, jak i jego kondycję zdrowotną.

Dominującą formą terapii logopedycznej jest praca indywidualna. W sprzyjających okolicznościach  Poradnia prowadzi także terapię logopedyczną grupową z wykorzystaniem ciekawych metod i form. Np.:

  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Trening Słuchowy z wykorzystaniem akompaniamentu „na żywo”
  • Zajęcia z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki szkolnej z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu , oraz  symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania ( tzw. „Metoda Krakowska”)
  • Zajęcia logorytmiczne – Zabawy artykulacyjno-językowe usprawniające słuch, ruch i  mowę.

Wykorzystywane są  różnorodne pomoce dydaktyczne oraz technologia komputerowa.

Dzieci które nie wymagają intensywnej i systematycznej pracy logopedycznej lub nie zostały zakwalifikowane do terapii z powodu braku miejsc mogą korzystać z okresowych konsultacji logopedycznych.