Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny      i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Terapia pedagogiczna nie jest równoznaczna z nauczaniem i nie służy wyrównywaniu zaległości i braków w nauce.

Na terenie naszej poradni odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem poszczególnych funkcji percepcyjno – motorycznych lub wolniej rozwijających się, które  doświadczają trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu.

Zajęcia skierowane są głównie dla uczniów klas I – VI. Odbywają się  raz w tygodniu.  Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego, usprawnienie zaburzonych funkcji i doskonalenie kluczowych umiejętności szkolnych.  Dużą uwagę zwraca się na wzmacnianie motywacji do pracy poznawczej i pokonywania trudności.

Stosuje się tu różnorodne formy i metody pomocy, urozmaicone wieloma grami edukacyjnymi i programami komputerowymi przeznaczonymi dla dzieci z trudnościami dydaktycznymi:

Wśród stosowanych metod warto wyróżnić:

 • gry i zabawy integrująco – synchronizujące funkcje percepcyjno – motoryczne,
 • elementy arteterapii,
 • zajęcia interaktywne,
 • zajęcia prowadzone na platformach inernetowych,
 • metody usprawniania funkcji percepcyjno – motorycznych,
 • metody usprawniania funkcji językowych,
 • metody usprawniania pamięci i koncentracji,
 • metody usprawniające pisanie i czytanie, liczenie,
 • metoda 18 struktur wyrazowych,
 • metody selektywnego czytania i pisania,
 • metody migawkowe,
 • techniki szybkiego czytania,
 • techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania,
 • trening zdolności poznawczych,
 • metody relaksacyjne,
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej, elementy metody Dennisona.

W poradni realizowana jest także terapia pedagogiczna dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku.

Zajęcia z tyflopedagogiem – rehabilitantem wzroku słabowidzących ukierunkowane są na rozwój i poprawę funkcjonalną widzenia. Ćwiczenia mają na celu usprawnienie motoryki (ruchomości) gałek ocznych, funkcji takich jak śledzenie, wodzenie, konwergencję , przeszukiwanie, a także integrację wzroku z innymi układami percepcyjnymi np. koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, analizę         i syntezę wzrokową czy pamięć wzrokową. Stymulowane jest widzenie poprzez  zabawę i naukę oraz ruch.

Zajęciami terapii pedagogicznej objęte są także dzieci, u których problemom edukacyjnym towarzyszą trudności emocjonalne, motywacyjne oraz zakłócenia         w zakresie koncentracji uwagi. Ci uczniowie korzystają najczęściej z łączonej terapii pedagogicznej oraz metody EEG-Biofeedback.

EEG-Biofeedback to metoda pracy z wykorzystaniem komputera. Dzięki informacjom zwrotnym w postaci poruszającej się na ekranie monitora animacji dziecko uczy się obserwować sygnały płynące z ciała świadczące np. o poziomie stresu, stopniu skupienia uwagi, aktywności poznawczej i regulować je.  Doświadczenia z pracy przy komputerze przenosi następnie na inne obszary aktywności.

W terapii pedagogicznej wykorzystywane są także znane i rekomendowane programy tj. Zaradny Kot (do pracy nad problemami nieśmiałości, lęku, złości)            i metoda Dziecięcych Umiejętności Kid’s Skills – „Dam radę” wykorzystująca posiadane już przez dziecko kompetencje do nabywania nowych, pożądanych umiejętności. Metoda koncentruje się na mocnych stronach dziecka  i korzyściach jakie może osiągnąć.  Przeznaczona jest dla dzieci w różnym wieku, może być stosowana także w pracy z młodzieżą.

 

Terapia pedagogiczna prowadzona na terenie poradni jest dostosowana do potrzeb konkretnego przypadku.

Dla rodzica:

Poniżej zamieszczamy listę stron internetowych, na których można bezpłatnie wykonać różnego rodzaju ćwiczenia on-line: