Najczęściej zadawane pytania

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

  1. Jak długo jest ważna opinia poradni?

Żaden przepis nie mówi o tym jak długo ważna jest opinia poradni. Najczęstszym wskazaniem do ponownej diagnozy i wydania następnej opinii jest przejście dziecka na kolejny etap edukacyjny – z przedszkola do szkoły, z klasy III do czwartej itd. Jednakże tylko wówczas gdy jest do tego wskazanie, czyli utrzymują się trudności, konieczna jest kontynuacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub zmiana jej formy. Istotnym wskazaniem do ponownego wydania opinii jest zmiana diagnozy, uzupełnienie jej o dane pochodzące od różnorodnych specjalistów, ale także kontrola efektów dotychczas stosowanej pomocy.  Badanie psychologiczne będące podstawą diagnozy nie może być wykonywane, zwłaszcza w oparciu o te same narzędzia diagnostyczne przed upływem dwóch lat, chyba że zachodzi istotna  konieczność. Częściej możliwe jest przeprowadzanie badań pedagogicznych i logopedycznych.

 

  1. Czy szkoła ma obowiązek respektować opinię poradni?

Szkoła ma obowiązek respektowania opinii poradni co wynika z przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Mówią one, że wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia  posiadającego  m.in. opinię poradni  psychologiczno-pedagogicznej na podstawie tej opinii.

Szkoła ponadto zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy jej organizacji ma obowiązek uwzględniać zalecenia zawarte w opinii, zarówno w kontekście form pomocy, jak i metod pracy z dzieckiem.

Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z dnia 22.02.2019 r. (??

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. (??

 

  1. Czy poradnia może przyjmować osoby spoza powiatu głogowskiego?

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych zasadach działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych z dnia 1.02.2013 r. wszystkie poradnie mają określony teren działania. Poradnia w Głogowie udziela pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie powiatu głogowskiego oraz dzieciom nieuczęszczającym do żadnej placówki, które zamieszkują ten powiat.

Poradnia w Głogowie została ponadto wskazana  przez kuratora oświaty  do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na słabosłyszenie lub niesłyszenie dla dzieci i młodzieży zamieszkujących i realizujących wychowanie i edukację na terenie powiatu górowskiego.

 

  1. Czy poradnia niepubliczna może wydać opinię w sprawie dysleksji?

Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów niepubliczna poradnia może wydać opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Ponadto:

Niepubliczne poradnie mogą wydawać opinie w sprawach, które są określone w odrębnych przepisach.  np. o wcześniejszym rozpoczęciu nauki w szkole, odroczeniu obowiązku szkolnego, dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych, zwolnieniu z nauki drugiego języka w określonych przypadkach, przystąpienia do egzaminów i sprawdzianów w warunkach dostosowanych itp.

 

Niepubliczne poradnie nie prowadzą działalności orzeczniczej. Przepisy Prawa oświatowego stanowią, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, a także opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydają wyłącznie zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych.