Zakres działań

Praca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głogowie realizowana jest w oparciu o szczegółowe zasady określone w rozporządzeniu MEN z dnia 1 lutego 2013 r., z późniejszymi zmianami.

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży na wszystkich etapach edukacji poprzez:
 • diagnozę: psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zawodoznawczą, fizjoterapeutyczną i inną zgodną z potrzebami klientów.

 

Efektem diagnozy są w szczególności opinie i orzeczenia formułowane na potrzeby rodziców oraz placówek obejmujących opieką dzieci i młodzież.

Efektem diagnozy może być także wydanie informacji o wynikach badania, zakwalifikowanie dziecka do zajęć terapeutycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, wczesnego wspomagania, Za Życiem) a także inne działania o charakterze doradczym, konsultacyjnym, instruktażowym oraz psychoedukacyjnym.

 

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w postaci:
 • Terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, zajęć wczesnego wspomagania innych specjalistycznych
 • Zajęć grupowych
 • konsultacji i porad terapeutycznych
 • pracy z grupą, klasą – w formie warsztatów, prelekcji, pogadanek o charakterze profilaktycznym, psychoeduacyjnym, interwencyjnym.

 

 1. Wspieranie rodziców i opiekunów w działaniach wychowawczych i edukacyjnych poprzez:
 • udzielanie porad indywidualnych
 • instruktaży wychowawczych
 • prowadzenie działań profilaktycznych i psychoedukacyjnych dla rodziców
 • zajęć grupowych, instruktazowych, integracyjnych i okolicznościowych.

 

 1. Wspomaganie działań wychowawczych i edukacyjnych przedszkoli, szkół i placówek poprzez:
 • stałą współpracę z pedagogami, wychowawcami oraz innymi nauczycielami lub specjalistami
 • udział w zespołach wychowawczych / problemowych
 • prowadzenie działań psychoedukacyjnych dla nauczycieli i rodziców- prelekcje, pogadanki, warsztaty, szkolenia;
 • udział i współorganizowanie grup wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych;
 • prowadzenie sieci wsparcia i samokształcenia dla logopedów i doradców zawodowych.
 • systematyczną współpracę pracowników z placówkami wyznaczonymi do indywidualnej ich opieki.

 

 1. Wspomaganie działań statutowych innych instytucji działających na rzecz dziecka i jego rodziny, poprzez konsultacje, spotkania ze specjalistami oraz podejmowanie wspólnych działań dotyczących konkretnych rodzin.

Do zadań poradni należy także realizacja kierunków polityki oświatowej państwa:

 • wychowywanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – poprzez psychoedukację dla rodziców i uczniów, prelekcje i pogadanki, warsztaty tematyczne;
 • zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – poprzez diagnozę, opiniowanie, i udzielanie bezpośredniej pomocy psychologicznej formie adekwatnej do  ich potrzeb;
 • wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych – poprzez działania edukacyjne dla uczniów i rodziców.

 

 

Głogów, 1 września 2020 r.