Zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne

Zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne dla uczniów wszystkich etapów kształcenia: treningi, warsztaty, debaty.

Zakres tematyczny:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Umiejętności asertywne
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Tolerancja
 • Agresja i przemoc
 • Problemy okresu dojrzewania
 • Techniki uczenia się i zapamiętywania
 • Integracja z muzykoterapią
 • Autoprezentacja
 • Dobry i zły dotyk
 • Samoocena i poczucie własnej wartości.
 • Orientacja zawodowa – mocne i słabe strony, predyspozycje zawodowe.

Działalność profilaktyczna i psychoedukacyjna obejmuje także rodziców, nauczycieli i wychowawców. Są to prelekcje, pogadanki, warsztaty, grupy wsparcia, szkolenia tematyczne, porady, konsultacje.

Tematyka dotyczy najczęściej aktualnych problemów cywilizacyjnych i rozwojowych. Ma pogłębiać widzę odbiorców na temat  wychowania, edukacji, pobudzania motywacji, przeciwdziałania przemocy, minimalizowania niebezpieczeństwa uzależnień, wzmacniania więzi emocjonalnych, poszerzania zdolności komunikacyjnych, rozpoznawania i wspierania uzdolnień.

Charakter psychoedukacyjny ma np. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, wspierający grupa wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem, szkoleniowy i rozwijający grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów oraz sieci współpracy doradców zawodowych i logopedów.

 

Prowadzimy także logopedyczną  działalność profilaktyczną i edukacyjną dla rodziców o następującej tematyce:

 • Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego,
 • Prawidłowy przebieg rozwoju funkcji pokarmowych oraz fizjologia aparatu mowy,
 • Normy i nieprawidłowości w rozwoju mowy dzieci ( zwłaszcza w wieku 0-3lat),
 • Wpływ wysokich technologii na rozwój mowy oraz funkcjonowanie poznawcze,
 • Zabawy ogólnorozwojowe

PORADY I KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE

Rodzice zaniepokojeni rozwojem mowy, umiejętności językowych, czy komunikacyjnych swego dziecka lub pełnoletni uczniowie mogą skorzystać z porady specjalisty- logopedy, neurologopedy, surdologopedy. Odpowie on na Państwa pytania, pomoże rozwiać zgłaszane wątpliwości, wyjaśni trudne zagadnienia, udzieli wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, a w razie potrzeby ukierunkuje w zakresie dalszego postępowania, np. diagnostycznego.

 

Nauczyciele, logopedzi i inni specjaliści pracujący w przedszkolach, szkołach, ośrodkach z dziećmi z deficytami w rozwoju mowy, języka, czy komunikacji również mogą skorzystać z konsultacji z logopedą, neurologopedą, czy surdologopedą. W szczególny sposób zapraszamy do kontaktu specjalistów, nauczycieli, którzy mają pod opieką dzieci objęte pomocą logopedyczną również na terenie poradni, po uprzednim uzyskaniu zgody rodzica. Wzajemna współpraca na rzecz dziecka oraz ujednolicenie oddziaływań terapeutycznych sprzyjać będą zwiększeniu efektywności pracy i wspierać prawidłowy rozwój podopiecznych