Doradztwo zawodowe

Głównym celem działania doradztwa zawodowego w poradni jest pomoc uczniom w wyborze właściwej dla nich ścieżki edukacyjno – zawodowej na kolejnych etapach kształcenia i wspieranie szkół w prowadzeniu doradztwa zawodowego w swoich placówkach.

Działania te realizowane są poprzez:

  1. indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi

W związku ze specyfiką pracy poradni najintensywniejszą formą pomocy uczniom są indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi. W trakcie spotkania diagnozuje się indywidualne zasoby zawodowe ucznia i w oparciu o nie, wspólnie, w tracie rozmowy, stwarza się perspektywę rozwoju edukacyjno-zawodowego.  Ta forma pomocy cieszy się największym zainteresowaniem wśród uczniów i rodziców.

  1. zajęcia grupowe

Kolejną formą pomocy skierowanej dla uczniów są zajęcia warsztatowe realizowane, na ogół poprzez ścisłą współpracę ze szkołami i odbywające się na terenie szkół lub w poradni. Zajęcia warsztatowe prowadzone są zarówno z uczniami szkół podstawowych, jak i z uczniami ze szkół ponadpodstawowych. Od niedawna, w ramach preorientacji zawodowej planujemy, krótkie spotkania, także z przedszkolakami.

  • spotkania psychedukacyjne

Wsparciem, ze strony doradców zawodowych, objęci są także Rodzice uczniów, zwłaszcza ósmoklasistów. Odbywają się spotkania grupowe z Rodzicami na temat perspektyw edukacyjnych i zawodowych uczniów, itp. Rodzice biorą udział w indywidualnych rozmowach doradczych, poradach.

  1. wsparcie nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych

Wsparciem doradców zawodowych objęci są nauczyciele, pedagodzy szkolni. Systematycznie spotykamy się w ramach Sieci Współpracy dla Doradców Zawodowych i Nauczycieli. Kolejną formą wsparcia nauczycieli są nauczycieli konsultacje w poradni lub w szkole.

Przeprowadzane są w zależności od potrzeb, szkolenia rad pedagogicznych z zakresu preorientacji, orientacji i doradztwa zawodowego.

Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy i świadczenia pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.