Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy

Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy  w Głogowie 

Od 11 grudnia 2017 r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie pełni rolę   wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Do głównych zadań Ośrodka należy:

  1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji na temat problemów rozwojowych dziecka.
  2. Wskazywanie właściwych form kompleksowej, specjalistycznej pomocy.
  3. Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy.
  4. Organizowanie wczesnego wspomagania oraz dodatkowych usług specjalistycznych.
  5. Koordynowanie korzystania z usług specjalistycznych przez upowszechnianie informacji, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań na terenie powiatu.

 

Na bazie kompleksowej diagnozy przeprowadzonej w Poradni lub też dokumentacji dostarczonej przez rodziców udziela się rodzinom informacji dotyczących poziomu funkcjonowania dziecka, jego potencjału, mocnych stron a także nieprawidłowości i zaburzeń mogących utrudniać dziecku aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym. Ustala się możliwe przyczyny trudności,  omawia mechanizmy  regulujące rozwój i  zachowanie  dziecka, określa bariery występujące w środowisku.  Rodzicom/opiekunom udziela się też wsparcia emocjonalnego w sytuacjach trudnych.

Następnie ustala się  jak najbardziej adekwatne do potrzeb dziecka formy oddziaływań oraz wskazuje placówki które świadczą ten rodzaj pomocy, udostępnia bazy danych.

Rodzice/opiekunowie prawni sami decydują czy i w jakiej placówce dziecko będzie korzystało z pomocy specjalistycznej.

Poradnia stwarza szansę wsparcia dziecka i jego rodziny poprzez udział dzieci z niepełnosprawnością w zajęciach wczesnego wspomagania, a dzieci zagrożonych niepełnosprawnością w zajęciach organizowanych w ramach Projektu Za Życiem. W ofercie Poradni są zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, rehabilitacyjne, arteterapeutyczne, tyflopedagogiczne. Dzieci mogą również, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych uczęszczać na zajęcia grupowe takie jak trening słuchowy, zajęcia kreatywne, zajęcia metodą dobrego startu, zajęcia ruchowe  metodą integracji sensorycznej lub ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Pomoc  Ośrodka obejmuje nie tylko dzieci ale też rodziców i ich rodziny. Cyklicznie odbywają się spotkania instruktażowe oraz integracyjne i okolicznościowe z udziałem rodziców, dzieci objętych pomocą oraz ich rodzeństwa.  Warsztaty dla rodziców, grupa wsparcia, spotkania informacyjno-organizacyjne oraz tematyczne dla rodziców  służą zwiększeniu kompetencji wychowawczych, pogłębieniu kontaktu emocjonalnego, poszerzeniu wiedzy na określone tematy, zmotywowaniu do współpracy.

Rodzicom udzielana jest  także informacja na temat dostosowania przestrzeni i warunków organizacji  środowiska sprzyjających aktywności i uczestnictwu w życiu, prezentowane są właściwe pomoce dydaktyczne, sprzęt, zabawki oraz możliwości wykorzystania przedmiotów codziennego użytku do stymulacji rozwoju dzieci.

Ośrodek wspomaga także rodziców i opiekunów poprzez wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy, udostępnianie bazy danych, kierowanie do odpowiednich lekarzy, czy instytucji. Cyklicznie organizowane są także akcje informacyjne oraz konsultacje z przedstawicielami różnych dziedzin medycyny i pomocy społecznej.

Wszystkie formy pomocy podejmowane wobec dziecka i rodziny świadczone są nieodpłatnie. Fundusze na realizację poszczególnych zadań przekazywane są w ramach rządowego Programu  Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za Życiem”.

 

Poniżej galeria zdjęć obrazująca pracę Ośrodka.

w przygotowaniu