Obowiązek informacyjny

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że zgodnie z Art. 13:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest:
POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W GŁOGOWIE,
ul. Folwarczna 52, 67-200 Głogów
tel. 76 833 32 11, email: odm@pcpppidn.eu

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 lub iod@odoplus.pl

3. Dane osobowe Pana/Pani oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych wynikających w szczególności z prawa oświatowego

4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania zadań statutowych naszej placówki oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowaniu, oraz w uzasadnionych prawem przypadkach usunięciu danych osobowych

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.