Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców to ogólnopolski program profilaktyczny               i psychoedukacyjny skierowany do osób zaangażowanych w wychowanie dzieci i młodzieży.  Jego celem jest wzmocnienie umiejętności rozumienia dziecka, siebie – jako rodzica -wychowawcy, uczuć pojawiających się w różnorodnych sytuacjach i relacji z innym człowiekiem. W trakcie cyklicznych spotkań grupy uczestników można dostrzec jak wielką rolę w tych relacjach odgrywa komunikacja. Trening pozwala poznać, a wytrwałym opanować sposoby komunikowania rodzicielskich oczekiwań, wdrażania do respektowania zasad, rozwiązywania problemów, które nie ranią, a motywują.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w stałych grupach – do 12 osób. Cykl zajęć obejmuje     12 spotkań. Wśród tematów poszczególnych spotkań są m.in: uczucia, zachęcanie do współpracy, kary i nagrody, chwalenie, granice, rozwiązywanie problemów, role pełnione przez dzieci. Istotą treningu jest aktywność uczestników w proponowanych przez prowadzących ćwiczeniach, dzielenie się doświadczeniami,  wykonywanie zadań domowych, utrwalających i sprawdzających nowopoznane metody współpracy z dzieckiem.

Zajęcia są nieodpłatne i dobrowolne, jednak obowiązują w nich ustalone zasady.  Efektywność ich uzależniona jest od systematyczności i zaangażowania.

O kolejnych naborach do grup informujemy na stronie internetowej oraz bezpośrednio podczas kontaktów z klientami poradni.