Opinie i orzeczenia

OPINIE I ORZECZENIA

Najczęściej wydawanym przez poradnię dokumentem jest opinia. Jest ona efektem wcześniej przeprowadzonej diagnozy. Opinia wydawana jest rodzicowi/opiekunowi prawnemu wyłącznie na jego pisemny wniosek. Przekazywana może być także do szkoły lub placówki  za jego zgodą.

Poradnia wydaje opinie:

 • w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
 • w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • w sprawie specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • w sprawie odroczenia rozpoczęcia przez dziecko obowiązku szkolnego
 • w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego
 • w sprawie spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
 • w sprawie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla lekarzy, sądu)

oraz

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju – jest to jedyna opinia wydawana przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

Poradnia wydaje także orzeczenia:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z uwagi na:
  • słabowidzenie lub niewidzenie
  • słabosłyszenie lub niesłyszenie
  • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję
  • niepełnosprawność intelektualną
  • autyzm, w tym zespół Aspergera
  • niepełnosprawność sprzężoną
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie, którzy wymagają stosowania oddziaływań socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych lub kształcenia w odpowiednich placówkach specjalnych.
 • Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim.
 • Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i  indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi utrudniającymi lub uniemożliwiającymi edukację na terenie przedszkola/szkoły.

Orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wydawane są przez zespoły orzekające na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. poz. 1743).

 

Orzeczenia wydawane są na wniosek rodziców dziecka lub pełnoletnich uczniów. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu orzekającego i przedstawić swoje stanowisko. Od orzeczenia w terminie 14 dni służy odwołanie do właściwego terytorialnie kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie.