Zindywidualizowana ścieżka

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

W związku z licznymi pytaniami rodziców dotyczącymi wydawania przez poradnię opinii o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia informuję, że:

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia (ZŚK) jest tylko jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zalecanej przez poradnię i udzielanej przez szkołę.

Organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z zespołem klasowym.

Aby uczeń otrzymał opinię o potrzebie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia konieczne jest dołączenie do wniosku o wydanie opinii dokumentacji określającej:

  • trudności w funkcjonowaniu w szkole;
  • wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału w zajęciach wspólnie z oddziałem klasowym (w przypadku ucznia mającego być objętym ZŚK ze względów zdrowotnych)
  • opinii nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w szkole.

Przed wydaniem opinii poradnia we współpracy ze szkołą i rodzicami przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (co wymaga organizacji zespołu problemowego z udziałem nauczycieli i możliwe jest wyłącznie w okresie trwania roku szkolnego).

Powyższe wymogi zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach § 12. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1798)

Ponadto zindywidualizowana ścieżka kształcenia:

  • jest okresową formą  pomocy mającą na celu umożliwienie  dziecku pełnego udziału w zajęciach z klasą dzięki zastosowaniu metod i form pracy sprzyjających likwidacji barier i ograniczeń. Jeśli kontynuowana jest kolejno przez kilka lat oznacza to, że nie jest ona efektywna.
  • nie jest rodzajem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przeznaczonych dla dzieci o obniżonych możliwościach poznawczych, ani zajęć specjalistycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce o charakterze dysleksji – w tych przypadkach niezbędne jest dostosowywanie form i metod pracy na lekcji oraz zapewnienie dodatkowych zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a jeśli dziecko nie opanowało podstawy programowej również niepromowanie do następnej klasy. W tych przypadkach ZŚK może być zastosowana przez krótki czas.
  • nie jest organizowana dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – ci uczniowie na podstawie orzeczenia mogą realizować część zajęć w formie indywidualnej. O zakresie i czasie trwania tych zajęć decyduje zespól nauczycieli i specjalistów w szkole opracowując IPET – interpretacja MEN.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Anna Hejmej