Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Poradnia organizuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka zgodnie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU jest formą pomocy, mającą na celu stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. Dziecko niepełnosprawne uczestniczy w zajęciach specjalistycznych, dostosowanych do jego potrzeb. Zespół specjalistów pracujących z dzieckiem  udziela również pomocy rodzinie, a w razie potrzeby kieruje dodatkowo do innych specjalistów (np. w celu pogłębienia diagnozy). Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie z dzieckiem przy współpracy z jego rodziną. W miarę możliwości placówki i potrzeb dzieci prowadzone są także zajęcia grupowe z zastosowaniem różnorodnych form i metod oddziaływań ukierunkowanych na stymulację rozwoju dzieci.

 

WARUNKIEM OBJĘCIA DZIECKA  wczesnym wspomaganiem rozwoju jest posiadanie przez nie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej po wielospecjalistycznej diagnozie przez zespół specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku mieszkańców powiaty głogowskiego jest to nasza poradnia).

Wczesne wspomaganie rozwoju może być także realizowane w przedszkolu, w szkole podstawowej, w tym specjalnej, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodku szkolno-wychowawczym, w publicznej bądź niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności jeśli dysponują specjalistyczną kadrą i środkami dydaktycznymi oraz  sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju.

 

W naszej poradni organizujemy wczesne wspomaganie rozwoju od 2008 roku. Dla każdego dziecka powoływany jest (zgodnie z jego potrzebami) zespół specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta.

Obecnie mamy pod swoją opieką 60 dzieci.