Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy w Poradni w Głogowie

Dnia 27 listopada 2017r. pomiędzy Powiatem Głogowskim a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizację w latach 2017-2021 zadań  z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

Od 11 grudnia 2017r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Głogowie realizuje w powiecie głogowskim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawę do tego dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program przewidziany jest do realizacji do 2026r., natomiast jego plan finansowy ustalony został do 2021r.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712) realizuje on następujące zadania:
1) udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
5) koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Ośrodek może:
1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;
2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;
3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności, usług rehabilitacji, terapii, opieki, w tym opieki pielęgniarskiej oraz innych form kompleksowej pomocy, ośrodek współpracuje z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, ośrodkiem pomocy społecznej oraz jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.