GOTOWŚĆ SZKOLNA – ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO – REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

W związku z licznymi telefonami informujemy:

Badania dzieci przedszkolnych pod kątem gotowości szkolnej, w tym odroczenia obowiązku szkolnego realizowane będą w poradni od miesiąca maja do końca sierpnia. Wyjątek stanowią dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub ubiegające się o nie – te realizowane są już od marca.

Wskazane terminy badań uzasadnione są potrzebą dołączenia do dokumentacji diagnostycznej przedszkolnej oceny gotowości szkolnej dziecka, którą nauczyciele przedszkoli sporządzają po zrealizowaniu programu rocznego przygotowania przedszkolnego do końca kwietnia. Obserwacje nauczycieli (zwłaszcza sfer rozwoju społeczno-emocjonalnego) i ich sugestie dotyczące możliwości sprostania przez dziecko wymaganiom szkolnym są niezmiernie cenną informacją w pełnej diagnozie przedszkolaka. Ponadto w rozwoju dziecka 6-o letniego okres dwóch miesięcy może mieć istotne znaczenie w nabywaniu umiejętności i sprawności funkcji uczestniczących w uczeniu się. Prosimy o składnie wniosków na badanie uwzględniając powyższe oraz dołączając stosowne dokumenty. Wszystkie złożone wnioski zostaną zrealizowane.

Informujemy równocześnie, że odroczenie obowiązku szkolnego następuje na podstawie opinii poradni po decyzji dyrektora szkoły, do której dziecko należy ze względu na miejsce zamieszkania. Należy w wymaganym terminie zapisać dziecko do szkoły, czyli przystąpić do rekrutacji, a po uzyskaniu opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego dostarczyć ją dyrektorowi szkoły wraz z podaniem o odroczenie obowiązku szkolnego. Każde dziecko wobec którego został odroczony obowiązek szkolny  musi być przyjęte ponownie do oddziału przygotowującego do szkoły.