Oferta poradni

Jesteśmy placówką oświatową, zajmującą się pracą na rzecz dziecka i jego rodziny. Stanowimy wykwalifikowany zespół profesjonalistów, w skład naszej kadry specjalistycznej wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, socjolog.

Od początku istnienia poradni, staramy się na bieżąco rozpoznawać potrzeby mieszkańców Powiatu Głogowskiego i swoimi działaniami wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Nasze usługi są bezpłatne.
NASZA OFERTA:

 • diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna,
 • specjalistyczne porady i konsultacje,
 • szeroki zakres oddziaływań terapeutycznych,
 • psychoedukacja,
 • działalność profilaktyczna,
 • orzecznictwo w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • doradztwo w zakresie wyboru zawodu i planowania kariery zawodowej.

ZAKRES KOMPETENCJI DIAGNOSTYCZNYCH:

 • uogólnione trudności w nauce,
 • specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • ocena możliwości intelektualnych,
 • ocena rozwoju psychoruchowego dzieci młodszych,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • trudności wychowawcze,
 • problemy wieku dorastania,
 • zaburzenia rozwoju i funkcji mowy.

Diagnozą obejmujemy dzieci i młodzież uczące się oraz te we wczesnym stadium rozwoju.

KONSULTACJE I PORADY kierowane są do:

 • rodziców,
 • nauczycieli,
 • pedagogów i psychologów szkolnych,
 • uczniów i studentów.

Prowadzimy także DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOEDUKACYJNĄ I PROFILAKTYCZNĄ obejmującą:

 • zajęcia warsztatowe dla uczniów,
 • szkolenia dla nauczycieli i rodziców,
 • realizację programów terapeutycznych i profilaktycznych.

OFEROWANE FORMY ODDZIAŁYWAŃ TERAPEUTYCZNYCH

 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA – indywidualna
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA – indywidualna i grupowa
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA – indywidualna i grupowa

w zakresie:

 • zaburzeń emocjonalnych,
 • zaburzeń zachowania,
 • pomocy ofiarom przemocy,
 • wspierania funkcji rodziny.

W szczególnych sytuacjach podejmujemy interwencje kryzysowe w środowisku klienta.

Skierowana do dzieci i młodzieży doświadczających:

 • uogólnionych trudności w nauce,
 • specyficznych trudności w nauce pisania i czytania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia),
 • dysharmonii rozwojowych we wczesnym okresie dzieciństwa,
 • zaburzeń funkcji parcjalnych utrudniających osiągnięcie gotowości szkolnej.

w zakresie:

 • stymulacji rozwoju mowy i myślenia,
 • korekty wad artykulacyjnych,
 • wczesnego wspomagania dzieci z wadami słuchu.

W ramach współpracy z różnorodnymi grupami odbiorców na terenie poradni funkcjonują stale lub okresowo:

 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci uczestniczących w terapii,
 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
 • spotkania pedagogów szkolnych,
 • punkt konsultacyjny dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju realizowane są w naszej placówce poprzez:

 

 • wielospecjalistyczną diagnozę psychologiczno – pedagogiczno – logopedyczną
 • opracowywanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci, uwzględniających zalecenia w środowisku domowym,
 • indywidualną terapię pedagogiczną , logopedyczną i psychologiczną,
 • terapię grupową według Metody Dobrego Startu oraz Metody Ruchu Rozwijającego,
 • indywidualne porady psychologiczne dla rodziców,
 • grupę wsparcia dla rodziców,
 • współpracę z instytucjami i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, do których uczęszczają dzieci,
 • współpracę z ośrodkami leczniczymi i diagnostycznymi , pod których medyczną opieką znajdują się dzieci,
 • zajęcia rehabilitacyjne.

DZIAŁ PORADNICTWA ZAWODOWEGO I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ

 

I Komu pomagamy?

 • młodzieży uczącej się w gimnazjum, szkołach ponadgimnazjalnych, studentom,
 • młodzieży niepełnosprawnej / mającej ograniczenia zdrowotne/ w wyborze zawodu,
 • rodzicom,
 • pedagogom, nauczycielom.

II Jak pomagamy?

 • poprzez indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi (badanie preferencji i predyspozycji zawodowych, rozmowy doradcze),
 • prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu preorientacji, orientacji i poradnictwa zawodowego z dziećmi i młodzieżą,
 • spotkania i warsztaty z rodzicami,
 • szkolenia i konsultacje z pedagogami, nauczycielami,
 • wspieranie szkół w prowadzeniu poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • poprzez współpracę z różnymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie poradnictwa zawodowego.

III Oferta dla młodzieży gimnazjalnej:

 • zajęcia warsztatowe „Kim być” – pomagające w wyborze zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej oraz w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej,
 • zajęcia warsztatowe „Złodzieje czasu” – czyli jak zarządzać sobą, planować i osiągać wyznaczone cele.

IV Oferta dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych:

 • zajęcia warsztatowe „Moja kariera zawodowa” – wspierające młodzież we właściwym wyborze kierunku studiów, kierunku kształcenia w szkołach policealnych, planowaniu kariery i rozwoju zawodowego,
 • zajęcia warsztatowe „Ja i rynek pracy” – wprowadzające młodzież w mechanizmy funkcjonowania rynku pracy, zapoznające uczniów z trendami na rynku pracy,
 • zajęcia warsztatowe „Złodzieje czasu” – czyli jak skutecznie zarządzać swoim czasem, aby osiągnąć zamierzone cele, mieć czas dla przyjaciół, cieszyć się życiem,
 • inne zajęcia wg potrzeb do uzgodnienia z pedagogami i nauczycielami.

V Oferta dla rodziców:

 • zajęcia warsztatowe „Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód” – mające na celu przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjno – zawodowych,
 • spotkania informacyjno – doradcze na temat: „Szkoły i możliwości kształcenia w powiecie głogowskim i regionie”, „Czynniki warunkujące trafność wyboru zawodu, czyli co powinienem wziąć pod uwagę wybierając zawód”.

VI Dla nauczycieli i pedagogów

 • szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych,
 • indywidualne konsultacje
 • inicjowanie działań na rzecz orientacji i poradnictwa zawodowego
 • wsparcie szkół w prowadzeniu orientacji i poradnictwa zawodowego

OFERTA DLA MŁODZIEŻY

Zapraszamy młodzież gimnazjalną, szkół ponadgimnazjalnych, studentów na spotkania z doradcami zawodowymi, które pomogą Ci:

 • wybrać właściwy dla Ciebie zawód, ścieżkę kształcenia i kierunek rozwoju zawodowego,
 • określić swoje mocne i słabe strony,
 • poznać swoje preferencje i predyspozycje zawodowe,
 • rozpoznać Twoje zdolności,
 • przeanalizować warunki zdrowotne,