Przepisy prawne

Oto wykaz przepisów prawnych do których najczęściej odwołują się pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) – tekst ujednolicony  ogłoszono dnia 22 maja 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r

Rozporządzenie MEN  w sprawie  szczegółowych zasadach działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych z dnia 1.02.2013 r.

Rozporządzenie MEN  zmieniające rozporządzenie w sprawie  szczegółowych zasadach działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych z dnia 25.08.2017 r.

Rozporządzenie MEN w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające przy publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z dnia 7.09.2017 r.

Rozporządzenie MEN w sprawie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży z dnia 9.08.2017

ROZPORZĄDZENIE MEN zmieniające w sprawie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży z dnia 4.09.2020 r.

ROZPORZĄDZENIE  MEN w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017r.

ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z dnia 9 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim z dnia 23.04.2013 r. 

ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych z dnia 22.02.2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki z dnia 9.08.2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z dnia 24.08.2017 r.

ROZPORZĄDZENIE MEN  w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych  z dnia 5.09.2017 r.