Zakres działań

Koncepcja pracy poradni

Struktura organizacyjna i główne działania Poradni:

I Dział przedszkolny

Osoby pracujące w dziale:

 • Anna Hejmej – pedagog
 • Alina Kukła – logopeda
 • Barbara Augustyniak-Kostka – logopeda
 • Beata Kamińska – psycholog
 • Paula Listwan – psycholog

Główne zadania:

1. Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna dzieci w wieku 0-7 lat, w tym:

 • oceny lateralizacji,
 • trudności w realizacji treści programowych przygotowania przedszkolnego,
 • zaburzeń rozwojowych,
 • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • gotowości szkolnej,
 • przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego,
 • ryzyka dysleksji i parcjalnych deficytów rozwojowych,
 • zaburzeń mowy i wad wymowy,
 • oceny rozwoju,
 • zaburzeń emocjonalnych.

2. Konsultacje indywidualne z nauczycielami i ze specjalistami opiekującymi się dzieckiem przedszkolnym.

3. Porady indywidualne ukierunkowujące pracę rodziców z dzieckiem po obserwacji dziecka, po badaniu i bez badań.

4. Prelekcje dla rodziców i spotkania warsztatowe o różnorodnej tematyce – według zgłoszonego zapotrzebowania.

5. Terapia indywidualna i grupowa, m.in.:

 • terapia dzieci z zanurzeniami mowy o różnorodnym podłożu,
 • usprawnianie funkcji parcjalnych dzieci z deficytami rozwojowymi,
 • zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i społeczno – emocjonalny.

II Dział Trudności Dydaktycznych

Osoby pracujące w dziale:

 • Anna Papuszka – psycholog
 • Monika Ziółkowska – Młyńczak – psycholog,
 • Justyna Dudzińska – pedagog,
 • Małgorzata Zalewska – Mandziuk – pedagog,
 • Eulalia Kapuściok – pedagog – terapeuta,
 • Martyna Andrusiak – pedagog
 • Teresa Jarosz – logopeda

Główne zadania:

1.Prowadzenie działań diagnostycznych dzieci i młodzieży uczącej się z ustaleniem formy pomocy.
2.Prowadzenie wybranych form terapii w stosunku do dzieci i młodzieży:

 • Terapia grupowa i indywidualna uczniów z problemami dysleksji.
 • Terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym.
 • Terapia logopedyczna uczniów z zaburzeniami mowy i wadami wymowy.
 • Indywidualna terapia pedagogiczna z elementami metody Dennissona.

3.Udzielanie doraźnej pomocy terapeutycznej dzieciom i młodzieży, ich rodzicom oraz nauczycielom w ramach:

 • indywidualnych konsultacji specjalistycznych,
 • interwencji w środowisku ucznia,
 • konsultacja dla nauczycieli.

4.Podejmowanie działań psychoedukacyjnych prowadzonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli w formie:

 • zajęć warsztatowych,
 • prelekcji,
 • szkoleń rad pedagogicznych.

5.Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i jego rodziny.

III Dział profilaktyki

Osoby pracujące w dziale:

 • Marzena Koperek-Wachowiak – psycholog,
 • Agnieszka Herman – psycholog,

Główne zadania:

1.Diagnoza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie trudności wychowawczych sygnalizowanych przez szkołę i/lub środowisko rodzinne, występujących w izolacji lub sprzężonych z:

 • trudnościami w nauce (wytworzone w wyniku wtórnych następstw doświadczanych trudności dydaktycznych),
 • zaburzeniami procesów motywacyjnych i adaptacyjnych,
 • problemami okresu dojrzewania,
 • zaburzeniami osobowości,
 • zaburzeniami zachowania,
 • nadpobudliwością psychoruchową, deficytami uwagi,
 • uzależnieniami,
 • innymi objawami niedostosowania społecznego.

2. Praca terapeutyczna w aspekcie indywidualnym i grupowym.
3. Działania psychoedukacyjne skierowane do zespołów klasowych lub większych grup uczestników, w formie zajęć warsztatowych, pogadanek, prelekcji, treningów.
4. Konsultacje dla nauczycieli, porady dla rodziców.
5. Współpraca z nauczycielami w zakresie tworzenia i realizowania programów profilaktycznych.

IV Dział poradnictwa zawodowego i planowania kariery

Osoby pracujące w dziale:

 • Marzanna Sacewicz – doradca zawodowy,
 • Martynę Andrusiak – pedagog.

Główne zadania:

1. Diagnoza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie predyspozycji zawodowych i planowania kariery edukacyjnej i zawodowej.
2. Udzielanie porad zawodowych dotyczących wyboru szkoły i kierunku kształcenia w oparciu o wyniki badań, bez badań.
3. Cykle zajęć warsztatowych obejmujących zagadnienia ułatwiające uczniom dokonanie wyboru zawodu i szkoły.
4. Konsultacje dla rodziców, uczniów i nauczycieli.
5. Pomoc w wyszukiwaniu miejsc nauki uczniom nie uczącym się i nie pracującym.
6. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół.

V Dział wczesnego wspomagania rozwoju

Osoby pracujące w dziale wczesnego wspomagania rozwoju:

 • Anna Hejmej – pedagog
 • Marta Lewandowska – pedagog
 • Krystyna Siemek – pedagog
 • Sylwia Szymoniak – pedagog
 • Barbara Augustyniak-Kostka – logopeda
 • Alina Kukła – logopeda
 • Małgorzata Żak – logopeda
 • Beata Kamińska – psycholog
 • Izabela Raczkowska – fizjoterapeuta
 • Eulalia Kapuściok – tyflopedagog

Główne zadania:

1. Praca z dzieckiem:

 • Opracowywanie programów terapii z dziećmi na podstawie wyników diagnozy funkcjonalnej.
 • Prowadzenie terapii indywidualnej.
 • Prowadzenie zajęć grupowych.

2. Praca z rodziną:

 • Edukacja z zakresu stymulacji rozwoju dziecka na terenie domu rodzinnego.
 • Spotkania indywidualne z psychologiem (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie).
 • Grupy wsparcia dla rodziców.
 • Działalność informacyjna, instruktażowa i wspierająca.
 • Spotkania integracyjne i okolicznościowe dla rodzin.

3. Współpraca ze środowiskiem:

 • Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
 • Organizacja konferencji tematycznych.
 • Organizacja spotkań roboczych, superwizyjnych i szkoleniowych dotyczących pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.